Projekt: Szlakiem francuskich winnic

Pragniemy opowiedzieć wam o winnicach: położonych w krainie malowanej ochrą oraz lazurem nieba spotykającym się z lazurem wody; której drogami niesie się zapach lawendy, a dni rodzą się, mijają i opadają w wieczór przy śpiewie cykad.

W lipcu i sierpniu 2014 realizowaliśmy projekt „Francja z Pasją”, szukając podczas niego osób, które podzielą się z nami swoją pasją oraz szukając miejsc, które potrafią zmieniać.

Pomysł na tegoroczny projekt powstał w czasie tych spotkań i rozmów w kilku prowansalskich winnicach.

Zdaliśmy sobie sprawę, że historie ludzi wiążą się ściśle z historią wina w tym regionie. W tym roku chcemy poznać więcej winnic: posmakować wina oraz posłuchać opowieści rodzin, które je wytwarzają.

Nie jesteśmy sommelierami ani enologami (jeszcze), ale podróżnikami ciekawymi świata, którzy poszukują pasjonujących historii. To właśnie one składają się na smak wina: historie winnicy oraz rodzinnych tradycji, które, splecione ze sobą, razem wzrastają.

Aby wytworzyć dobre wino, oprócz sprzyjającego klimatu potrzebna jest również praca oraz wiedza ludzi – ich pasja, o której właśnie będziemy pisać.

Podróż będziemy relacjonować na żywo na blogu www.kudlaczewpodrozy.pl oraz na fanpage na Facebooku www.facebook.com/KudlaczewPodrozy

Termin: 2014-2015

Trasa: Francja

Środek lokomocji: Nasz kamper

 

 Mikołaj Wyrzykowski:  rozmawia w języku polskim, francuskim i angielskim, jego pasją jest pisanie, ale także muzyka, gra na gitarze i pianinie. Ukończył Międzyszkolne Warsztaty Dziennikarskie oraz Studium Reportaży w Bydgoszczy. Autor publikacji prasowych, dziennikarz toruńskiej edycji tygodnika „Niedziela”. Napisał cztery książki: „Opowieści z Sosnowego Lasu”, „Kudłacze w Podróży: Włochy na trzy collie”, „Zrządzenie losu”, powieść o bardziej i mniej przypadkowych przypadkach podczas podróży do Francji, wydaną w języku polskim i angielskim oraz „Wspomnienie chwili obecnej”, tomik poezji dostępny również w wersji polskiej oraz angielskiej.

Stypendysta Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz stypendysta Fundacji Pasjopolis. Dotychczas zrealizował projekty: „Kudłacze w Podróży w Radio Kielce (2013)” „Francja z Pasją ( 2014)” oraz „Szlakiem św. Jakuba- Camino Polaco ( 2015)”, z którego relacje będą ukazywały się w prasie.

DSC_9675-1

Along the trail of French vineyards

We would like to tell about vineyards: situated in a land painted with ocher and the azure of sky merging with the azure of sea water; which roads carry the scents of lavender and the days are born, pass and fall into the evening with the singing of cicadas.

In July and August we realised a media project called „France avec Passion”, in which we were looking for people willing to share their passions with us and searching for places that can change those who travel through them.

The idea of this year’s project came to our minds during these encounters and conversations in a few provencal vineyards.

We got to know that histories of poeple are tightly related to histories of wine in this region. During this years project, we would to discover more vineyards: to relish wine and to listen to the stories told by families producing it.

We’re not any sommeliers or enologists (yet), but travelers curious of the world, who’re looking for passionating stories. They are the ones, which compose a taste of wine: stories of a vineyard and of family’s traditions, which, entwined with each other, grow together.

In order to make a good wine, apart from the climat it is also work and knowledge which is needed – it’s people’s passion, about which we will be writing soon.

We will be reporting on the project live on our blog www.kudlaczewpodrozy.pl and on our Facebook fanpage www.facebook.com/KudlaczewPodrozy.

Period of time: August 2015

Route: France

 

Mikołaj Wyrzykowski:  speaks in Polish, French and English, his passion is writing as well as music – he plays piano and guitar. He finished The Interegional Workshops of Journalism and the Study of Reportage in Bydgoszcz. Author of press articles, journalist of the regional addition to weekly „Sunday”. He wrote four books: „Tales from the Pine Forest”, „The Hairy Travels: Italy for three collies”, „A Twist of Fate”, a novel about more or les accidental accidents happening during a trip to France, the books is published in Polish and English; and „A Memory of the Present Moment”, a volume of poetry available in Polish and English version also. A scholar of the City of Toruń in the field of culture and of the Foundation Pasjopolis. He have already realised to media projects: „The Hairy Travels in Radio Kielce (2013); „France avec Passion (2014)” and „Along the trail of Saint Jacob- Camino Polaco (2015)” – the reportages will be published in press.