Projekt w dziedzinie kultury Miasta Torunia

Realizując projekt „Promocja młodego toruńskiego autora na rynku anglojęzycznym” szukam mediów  w Polsce i zagranicą– portali, radia, blogerów-recenzentów, dziennikarzy – którzy byliby zainteresowani moimi książkami.

Realising project „Promotion of a young author on the English-speaking market” I search for media in Poland and abroad – portals, radios, bloggers-reviewers, journalists, who’d be interested in my books.

Książki

„Opowieści z sosnowego Lasu ( 2012)więcej -link

„Księgi mają niezwykłą moc. Potrafią zmieniać, ubogacać, a niekiedy nawet wywracać do góry nogami całe życie człowieka. Czasem wystarczy jeden krok, by opowieść stała się rzeczywistością, bramą do Sosnowego Lasu… Odkryj, jak wiele zależy od ciebie. Potrafisz uwierzyć? Bądź Strażnikiem Światła. Znajdź w sobie wystarczająco dużo siły, by poznać prawdę, uwolnić Świat od mroku i odnaleźć siebie. Las już nigdy nie będzie taki sam. Przeszłość jest kluczem do przyszłości… Posłuchaj opowieści drzew – nie każdy rozumie ich słowa. Bądź jak Kenar. Jesteś gotów? Ten, kto pozna tajemnicę, na zawsze stanie się jej częścią. I pamiętaj: historia Świata wciąż trwa i każdy może do niej dopisać swoją własną, niepowtarzalną stronę…”

Debiutancka powieść, którą rozpocząłem pisać jako dwunastolatek zaś skończyłem  w wieku 15 lat. Jest to książka o wyobraźni, o sile i magii słowa. Opowiada historię chłopca, który pewnego dnia trafia do nieznanej części lasu. Spotyka tam staruszka, który zaprasza go na herbatę. Tajemniczy mieszkaniec lasu zaczyna mu czytać odnalezioną niegdyś księgę, opowiadającą o przygodach Kenara, który jest przede wszystkim bohaterem poznającym nie tylko Sosnowy Las, ale poszukującym samego siebie. Im dłużej staruszek opowiada, tym opowieść staje się coraz bardziej rzeczywista. Dwa światy – prawdziwy i ten z księgi – zaczynają się na siebie nakładać, uświadamiając nam, że tak naprawdę są jednością. Właśnie to chciałem w tej powieści przekazać, pragnąłem powiedzieć, że mamy wybór: możemy żyć albo w szarej, zwykłej codzienności, albo też zamieszkać w Sosnowym Lesie, dostrzegając wszystkie małe, niezwykłe cuda, jakie nam się codziennie przytrafiają. Opowiada o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy i może spełniać swoje marzenia – musi tylko wiedzieć, do czego tak właściwie dąży.

Books have wondrous power. They can change, enrich, and sometimes even turn your whole world upside down. Sometimes you need to make only one step to make a story come true, to make it a gate to the Pine Forest…Discover, how much depends on you. Can you believe? Be the Guardian of the Light. Find enough strength in you to get to know the truth, free the World from darkness and find yourself. The forest will never be the same again. Past is the key to the future…listen to the stories of the trees – not everyone understand their words. Be like the Kenar. Are you ready? One who will once experience the mystery, will be forever a part of it. And remember: the history of the world is still happening and everyone can write a unique page to be a part of it.

Mu debut novel, which I started writing when I was 12 and finished at the age of 15. It’s a book about imagination, power and magic of the word. It tells the story of a boy, who one day reaches to an unkown part of a forest. He meets there and old man, who invites him for a coffee. Misterious inhabitant of the forest starts reading a book that he once found, telling the story of adventures of Kenar, who not only discovers the Pine Forest, but also himself. The longer the story lasts, the more real this story becomes. Two world – real one and that from the book – start to touch each other, and we suddenly realize that they’re the one world. This is what I wanted to say by this story: that we have a choice, we can live either in a gray, normal reality, or create a living in the Pine Forest, learning to perceive every little and wonderful miracles, which happen to us every day. The book tells a story, that every of us is exceptional and may fulfil his dreams – knowing only, where he’s going to.

„Kudłacze w podróży. Włochy na trzy collie” ( 2013)- link

„Marzyliśmy o wolności.
O podróżowaniu przed siebie w hawajskich koszulkach, bez hotelowych więzów, utartych szlaków; o poczuciu wiatru we włosach oraz futrze …
I uwierzyliśmy. Sprzedaliśmy osobówkę i kupiliśmy starego campera. Po co czekać? Bez wielkiego planowania wskoczyliśmy do niego, rodzinka kudłaczy z trzema psami, rudymi smokami. Wyruszyliśmy we włoską podróż z żądzą przygód i mianem wariatów.
Noce na włoskich winnicach, spotkania z trzynastoma świętymi, psy otwierające serca, Wóz Przygód w starciu z Drogami Strachu, ucieczki przed kozami, ulotność chwili w Mieście-Widmie… Podróż to życie, a dziwne przypadki nie odstępują nas na krok. Nawet zwykła droga staje się rodzinną przygodą…A my jesteśmy porywani w Wenecji.
Dacie się porwać?”

To książka o szczęściu, takim, które jest tu i teraz, na wyciągnięcie ręki. Napisałem ją razem z mamą: byliśmy w tych samych miejscach, lecz opisujemy je zupełnie inaczej. „Kudłacze w Podróży: Włochy na trzy collie” opowiadają historię naszej pierwszej wyprawy camperem. Włochy są dla nas wyjątkowym krajem: tam poznali się moi rodzice, zresztą też gdziekolwiek nie jedziemy, ludzie uważają nas za Włochów. Kiedy pojechaliśmy tam całą rodziną, czyli z trzema psami, uznano nas już za zupełnych wariatów. Po powrocie zaczęliśmy opowiadać o tym, co przeżyliśmy, i tak narodziła się ta książka. Będziemy więc opowiadać. I gdy skończymy, zróbcie tylko jedno: po ostatniej kropce zacznijcie pisać swoją historię.

We were dreaming about freedom. About travelling in Hawaiian shirts, without the shackles of hotels, beaten track, about feeling the wind in our hair and fur… And we believed. We sold our car and bought an old camper. And why should we wait? Without much of planning we got into the camper, the hairy family with three dogs, their red dragons. We set off for an italian trip with lust for adventure and being already called the crazy ones. Nights spent on the italian vineyards, meeting thirteen saints, dogs opening people’s hearts. Adventure Car fighting with the Roads of Fear, escaping from the goats, transience of time in the Ghost City… Life is a travel, and strange things may happen sometimes. In our case, even a normal road becoms a family adventure…And we’re being abducted in Venice. Will you let us take you for an adventure?

It’s a book about happinness, which is here and now, within your reach.I wrote it with my mom: we had been in the same places, but we describe them very differently. In „Hairy Travels: Italy with three collies” we tell you the stroy about our first trip in a camper. Italy is an exceptional country for us: that’s where my parents have met, and also, I have to say that wherever we go, people think that we come from Italy. When we went as the whole family (I mean, with three dogs), we were simply called crazy. When we returned, we started describing our feelings of this travels and that’s how this book came to life. We will be telling you a lot of stories. But when we finish, do just one thing: after the last dot start to write your own story.

„Zrządzenie losu” (2015) link

Czy rzeczy, których doświadczamy, są zwykłymi przypadkami, czy raczej, jak mówi jeden z bohaterów: „może właśnie tak miało być?” Powieść powstała w cieniu drzewa oliwnego w Prowansji. Śpiew cykad przywoływał wspomnienia, a upał mieszał je z historiami wymyślonymi.

Trójka młodych przyjaciół wyrusza do Francji. Spacerują, smakują, rozmawiają, słuchają historii spotykanych ludzi i w ten sposób poznają coś, co Francuzi nazywają „joie de vivre” – radością życia. Wszystkie postaci połączone są przez cykadę: symbol nieskończoności oraz zrządzenia losu, które nieustannie towarzyszy im w drodze.

Powieść pisałem w Prowansji, jest ona inspirowana pobytem w tej Krainie Słońca: to połączenie reportażu oraz literatury, tego co zdarzyło się naprawdę i tego co wymyślone. Historia opowiadana jest przez młodego pisarza, przerywana jego opowiadaniami, które rodzą się z inspiracji tego, co widzi i przeżywa. Każda postać, w podróży i opowiadaniach, jest połączona z innymi postaciami…

Książka mówi o tym, że życie jest wielkie i że każdy z nas powinienem mieć w sobie coś ze Słońca. Jest to również opowieść o ludziach w moim wieku, ich radościach i rozterkach, rzeczywistości, z którą muszą sobie radzić. I radzą sobie, ponieważ nie są sami. W podróży towarzyszy im coś jeszcze – pojedynczy błysk, cudownie niewytłumaczalny, splot okoliczności, który na zawsze potrafi zmienić życie. Nasze życia nie zależą tylko od nas, wszyscy podlegamy zrządzeniom losu. Czy są to jednak przypadki, czy może przeznaczenie?

Trójka przyjaciół wyrusza w podróż do Francji: pragną odejść od utartych schematów codzienności, aby odnaleźć radość życia, o której tyle słyszeli. Jest to wędrówka w poszukiwaniu własnego raju oraz ludzi, z którymi ten raj można dzielić. Bohaterowie są młodymi ludźmi, którzy niedługo będą musieli wybrać kierunek, w którym podąży ich życie. Boją się przyszłości, która tonie we mgle, czują się obco na tym świecie, gdzie marzenia traktowane są jak produkty w supermarkecie. Wyruszają więc w podróż, która trwa miesiąc, dwa, całe życie, i próbują odnaleźć swoją tożsamość, gwiazdę, za którą mają podążać.

„A Twist of Fate” (2015)link

Are the things that we experience just accidental or – as one of the protagonists says – “maybe it was all supposed to be like this?” The book came to life in the shade of an olive tree in Provence. The singing of cicadas would bring memories to my mind, and the heat merged them with stories I invented.

A group of three young friends sets off on a journey to France. They are walking, tasting, talking, listening to the stories of the people they meet and thus discover what the French call “joie de vivre” – the joy of life. All protagonists are connected by a cicada: a symbol of infinity and a twist of fate, which incessantly accompanies them as they travel.

I wrote this book in Provence, inspired by the travel to this Land of Light: the story is a combination of a reportage and literature, things that really happened and the imagined ones. The story is told by a young writer and is sometimes interrupted by his novel, which come from inspiration of what he sees and feels. Every character, in the travel like in the novels, is connected to the other ones…

  The book tells that life is big and everyone of us have something that Sun has. It’s also a story about people in my age, their joy and indecision, a reality with which they have to cope. And they’re not alone. There is one thing which helps them during their travel: a simple flash, miraculously unexplainable, a twist of fate, which can turn a life upside down. Our lives do not only belong to us, because everyone undergoes the twists of fate. But do they simply happen as accidents, or rather destination?

  A group of three friends set off for a travel to France: they want to quit the beaten tracks of everyday life to find the joy, about which they’ve heard so often. By this wandering, they want to find their own paradise and people with whom they could share it. The characters in the novel are young people, who soon will have to choose the direction in which their future will go. They fear a little bit of this future, which disappears in a thick fog, they feel strange in this world, where their dreams seem just to be products in a supermarket. So, they set off for a travel, that lasts a month, two months, whole life, and they try to find their identity, a star which they can follow.

„Wspomnienie chwili obecnej” (2015)– link

„gdyby tylko wspomnienie trwało jak chwila obecna
a chwila obecna była słodka jak wspomnienie
przyszłość siedziałaby z nami przy tym samym stole”

Wiersze, które tutaj znajdziecie, są zapisem poszukiwania prawdy i piękna. Osobistym, ale jednocześnie wykraczającym poza to, co osobiste. Podobnie
obrazy, które jak baśnie opisują świat poprzez ukazanie innego świata. Ten tomik poezji jest
zapisem drogi. Niespodziewanej, krętej i pięknej. Znajdziecie tu wiersze-opowieści, gdzie występują postaci fantastyczne i prawdziwe, w baśniowy sposób ukazując to, co dzieje się wokół nas. Autorką ilustracji jest Ida Piotrowska. Oboje mamy tyle lat, ile jest opowieści w tej książce.

„A Memory of the Present Moment”(2015)link

„if only a memory lasted like a present moment
and the present moment was sweet like a memory
future would sit here with us at the same table”

The poems that you will find here are a record of my search of the truth and beauty. They are personal, yet at the same time reaching beyond what is personal. The same concerns the paintings, which like fairy tales depict the world by depicting another. This volume of poetry is a diary of a journey along a road that is unexpected, winding and beautiful.
Here you will find poems involving real an imaginary characters, stories-like poems which resemble fairytales but concern also things that are happening recently in the world. Ida Piotrowska is the author of the illustrations. We both have as many years as many stories are in this book

 

Książki

Jeśli macie jakieś pomysły w sprawie sposobu promocji – spotkania, artykuły, recenzje, publikacja fragmentów utworów-  napiszcie do mnie. Koresponduję i mówię w trzech językach polskim, angielskim i francuskim.

if you have some ideas for meetings, articles, reviews, publications of excerpts from my book, please write to me. I write and speak in three languages: Polish, English and French.

kudlaczewpodrozy@gmail.com

 

 

Mikołaj Wyrzykowski: uczeń II klasy liceum, rozmawia w języku polskim, francuskim i angielskim, jego pasją jest pisanie, ale także muzyka, gra na gitarze i pianinie. Ukończył Międzyszkolne Warsztaty Dziennikarskie oraz Studium Reportaży w Bydgoszczy. Autor publikacji prasowych, dziennikarz toruńskiej edycji tygodnika „Niedziela”. Napisał cztery książki: „Opowieści z Sosnowego Lasu”, „Kudłacze w Podróży: Włochy na trzy collie”, „Zrządzenie losu”, powieść o bardziej i mniej przypadkowych przypadkach podczas podróży do Francji, wydaną w języku polskim i angielskim oraz „Wspomnienie chwili obecnej”, tomik poezji dostępny również w wersji polskiej oraz angielskiej.

Stypendysta Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz stypendysta Fundacji Pasjopolis. Dotychczas zrealizował projekty: „Kudłacze w Podróży w Radio Kielce (2013)” „Francja z Pasją ( 2014)” oraz „Szlakiem św. Jakuba- Camino Polaco ( 2015)”, z którego relacje będą ukazywały się w prasie.

Mikołaj Wyrzykowski: a student in the second class o High Schools, speaks in Polish, French and English, his passion is writing as well as music – he plays piano and guitar. He finished The Interegional Workshops of Journalism and the Study of Reportage in Bydgoszcz. Author of press articles, journalist of the regional addition to weekly „Sunday”. He wrote four books: „Tales from the Pine Forest”, „The Hairy Travels: Italy for three collies”, „A Twist of Fate”, a novel about more or les accidental accidents happening during a trip to France, the books is published in Polish and English; and „A Memory of the Present Moment”, a volume of poetry available in Polish and English version also.

A scholar of the City of Toruń in the field of culture and of the Foundation Pasjopolis. He have already realised to media projects: „The Hairy Travels in Radio Kielce (2013); „France avec Passion (2014)” and „Along the trail of Saint Jacob- Camino Polaco (2015)” – the reportages will be published in press.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *